x

Del denne siden

Banebakken 35 - Spir
PROSJEKTER
DEL

Banebakken 35

Tiltakshaver: Vestfold Fylkeskommune

Adresse: Banebakken 35

Prosjekt: Detaljregulering

Byggår: -

Spir Arkitekter AS og Rambøll er engasjert av Vestfold fylkeskommune – eiendomsseksjonen, til å utarbeide forslag til detaljreguleringsplan for Banebakken 35 i Tønsberg. Vestfold fylkeskommune er grunneier og Færder videregående skole avd. Teie, var frem til våren 2014 lokalisert på eiendommen. I dag er ny videregående skole oppført på naboeiendommen, og eksisterende skolebebyggelse står tom. Vestfold Fylkeskommune ønsker å avhende eiendommen, og regulerer nå til bolig- og næringsformål, som vil være i tråd med ny byplan for Tønsberg.

I forslag til ny byplan er arealet innenfor planområdet avsatt til bolig, næring og grønnstruktur. Planforslaget vil således være i tråd med ny byplan.

Forslag til planprogram ble sendt på høring samtidig med at det ble varslet oppstart av arbeid med reguleringsplan. Flere av uttalelsene til planprogrammet pekte på at det burde legges til grunn høy arealutnyttelse i et så sentrumsnært område.

Mulighetsstudiet la til grunn en utvikling av området med bymessig boligbebyggelse, næringsarealer og store grønne parkarealer som knytter seg opp mot den historisk viktige Teie hovedgård. Høsten 2014 åpnet nye Færder videregående skole. Skolen genererer aktiviteter og muligheter for næring og utadrettet virksomhet i området.

Spir Arkitekter AS og Rambøll er engasjert av Vestfold fylkeskommune – eiendomsseksjonen, til å utarbeide forslag til detaljreguleringsplan for Banebakken 35 i Tønsberg. Vestfold fylkeskommune er grunneier og Færder videregående skole avd. Teie, var frem til våren 2014 lokalisert på eiendommen. I dag er ny videregående skole oppført på naboeiendommen, og eksisterende skolebebyggelse står tom. Vestfold Fylkeskommune ønsker å avhende eiendommen, og regulerer nå til bolig- og næringsformål, som vil være i tråd med ny byplan for Tønsberg.

I forslag til ny byplan er arealet innenfor planområdet avsatt til bolig, næring og grønnstruktur. Planforslaget vil således være i tråd med ny byplan.

Forslag til planprogram ble sendt på høring samtidig med at det ble varslet oppstart av arbeid med reguleringsplan. Flere av uttalelsene til planprogrammet pekte på at det burde legges til grunn høy arealutnyttelse i et så sentrumsnært område.

Mulighetsstudiet la til grunn en utvikling av området med bymessig boligbebyggelse, næringsarealer og store grønne parkarealer som knytter seg opp mot den historisk viktige Teie hovedgård. Høsten 2014 åpnet nye Færder videregående skole. Skolen genererer aktiviteter og muligheter for næring og utadrettet virksomhet i området.

TILBAKE TIL PROSJEKTER