x

Del denne siden

Barne- og familiesenter i Skien - Spir
PROSJEKTER
DEL

Barne- og familiesenter i Skien

Tiltakshaver: Statsbygg

Adresse: Svalevegen 6, Skien

Prosjekt: Skien Barne og familiesenter

Byggår: 2012

Bufetat Skien barne- og familiesenter utvides med en ny bygning for samlokalisering av alle personalressurser. Eksisterende leilighetsbygg på tomten beholdes uendret, mens eksisterende administrasjonsbygg avvikles og virksomheten flyttes inn i et nytt administrasjonsbygg for hele enheten.

Nybygget skal fungere i sammenheng med eksisterende bygningsmasse. Senteret skal legge til rette for åpenhet og samhandling, samtidig som det er behov for skjerming av enkelte aktiviteter. Bygg og uteområder skal ta imot foreldre og barn i alderen 0 -13 år, med ulike behov og interesser. Utearealet skal invitere til aktiv bruk hele året og fremstå ryddig og tiltalende for gjester, forbipasserende, beboere og ansatte.

Tomten i Svalevegen 6 eies av Skien kommune og ligger inntil Bufetats eksisterende institusjonsbygg og kontorer, på en relativ flat tomt og grenser for øvrig til skog og kommunal vei. Eksisterende adkomstvei er smal og går gjennom tilgrensende boligområde. Ny adkomstvei forutsettes direkte fra  Gulsetringen via en tømmervelteplass nordøst for byggeområdet.

Nybygget består av to enetasjes hovedvolum med pulttak som sammen danner en U-form, som åpner seg mot sørvest. Takform og volum slutter om et felles tun med eksisterende institusjonsbygg. Bygningsvolumet er underdelt for å oppnå en mindre skala og tilpasning til eksisterende nabobebyggelse, samt ønsket om å dempe institusjonspreget.

Nybyggets omsluttende form definerer et felles uterom  med virksomhetens eksisterende anlegg. Volumene er høyest inn mot ”tunet”. Dette bidrar til å minske skyggeeffekten av bygningsvolumene mot uteoppholdsarealet.

Hovedinngangen med resepsjon og venteareal er plassert mellom de to hovedvolumene og danner en tverrgående forbindelse mellom adkomst og uteareal. Ny felles parkering legges mellom nybygget og skogkanten i nord.

Volumenes oppdeling gjenspeiler funksjonsinndelingen i bygget. Hovedvolumet langs Gulsetringen inneholder fellesrom for personalet og besøkende, mens det lavere volumet i tilliggende fløy inneholder kontor og garderober for fagpersonell og administrasjon..

Byggets utforming muliggjør at  deler av bygget kan være åpent på kveldstid, mens for eksempel kontordelen er avstengt.

Store glassflater og dører i glass understreker åpenheten mellom adkomst og det indre tunet. Utstrakt bruk av modulvegger i glass i korridorvegger mot kontor og fellesrom gir mulighet for åpenhet og kontakt. Relativt små cellekontorer i kontordelen kompenseres ved god takhøyde og glassfelt i kontorvegger på begge sider av midtstilt korridor.

Det er plass for renovasjon ved ny carport vest på parkeringsplass.

Det er lagt vekt på bruk av mest mulig miljøvennlige og vedlikeholdsfrie matrialer. Det er tilstrebet å forme et helhetlig miljø mellom ute og inne med fokus på universell utforming i farger og materialvalg.

Innvendige fargevalg på overflater og materialer er i samarbeid med interiørarkitekt valgt ut fra et ønske om et helhetlig grep for å skape et rolig og samstemt miljø, samt ønske om at fargene skal være varige.

Fargevalg på overflater er avstemt mot farger og materialer på løst inventar.  Samt at fargesammensetningen brukes som virkemiddel for å bedre kontraster for å lette orientering i bygget i henhold til universell utforming.

Uteanlegget skal være skjøtselseffektivt, robust og enkelt å drifte. Utearealet er felles for alle brukere og beboere.  Det skal være universelt utformet.

Arrondert terreng har minimale stigningsforhold som gir god framkommelighet for alle, i overenstemmelse med universell utforming. Parkering og adkomstvei er adskilt fra uteoppholdsarealet inntil bygningen. Utearealet er underdelt i soner ved hovedinngang, ved skjermert samværsrom og i fellesareal/tun mot eksisterende bebyggelse.

Bufetat Skien barne- og familiesenter utvides med en ny bygning for samlokalisering av alle personalressurser. Eksisterende leilighetsbygg på tomten beholdes uendret, mens eksisterende administrasjonsbygg avvikles og virksomheten flyttes inn i et nytt administrasjonsbygg for hele enheten.

Nybygget skal fungere i sammenheng med eksisterende bygningsmasse. Senteret skal legge til rette for åpenhet og samhandling, samtidig som det er behov for skjerming av enkelte aktiviteter. Bygg og uteområder skal ta imot foreldre og barn i alderen 0 -13 år, med ulike behov og interesser. Utearealet skal invitere til aktiv bruk hele året og fremstå ryddig og tiltalende for gjester, forbipasserende, beboere og ansatte.

Tomten i Svalevegen 6 eies av Skien kommune og ligger inntil Bufetats eksisterende institusjonsbygg og kontorer, på en relativ flat tomt og grenser for øvrig til skog og kommunal vei. Eksisterende adkomstvei er smal og går gjennom tilgrensende boligområde. Ny adkomstvei forutsettes direkte fra  Gulsetringen via en tømmervelteplass nordøst for byggeområdet.

Nybygget består av to enetasjes hovedvolum med pulttak som sammen danner en U-form, som åpner seg mot sørvest. Takform og volum slutter om et felles tun med eksisterende institusjonsbygg. Bygningsvolumet er underdelt for å oppnå en mindre skala og tilpasning til eksisterende nabobebyggelse, samt ønsket om å dempe institusjonspreget.

Nybyggets omsluttende form definerer et felles uterom  med virksomhetens eksisterende anlegg. Volumene er høyest inn mot ”tunet”. Dette bidrar til å minske skyggeeffekten av bygningsvolumene mot uteoppholdsarealet.

Hovedinngangen med resepsjon og venteareal er plassert mellom de to hovedvolumene og danner en tverrgående forbindelse mellom adkomst og uteareal. Ny felles parkering legges mellom nybygget og skogkanten i nord.

Volumenes oppdeling gjenspeiler funksjonsinndelingen i bygget. Hovedvolumet langs Gulsetringen inneholder fellesrom for personalet og besøkende, mens det lavere volumet i tilliggende fløy inneholder kontor og garderober for fagpersonell og administrasjon..

Byggets utforming muliggjør at  deler av bygget kan være åpent på kveldstid, mens for eksempel kontordelen er avstengt.

Store glassflater og dører i glass understreker åpenheten mellom adkomst og det indre tunet. Utstrakt bruk av modulvegger i glass i korridorvegger mot kontor og fellesrom gir mulighet for åpenhet og kontakt. Relativt små cellekontorer i kontordelen kompenseres ved god takhøyde og glassfelt i kontorvegger på begge sider av midtstilt korridor.

Det er plass for renovasjon ved ny carport vest på parkeringsplass.

Det er lagt vekt på bruk av mest mulig miljøvennlige og vedlikeholdsfrie matrialer. Det er tilstrebet å forme et helhetlig miljø mellom ute og inne med fokus på universell utforming i farger og materialvalg.

Innvendige fargevalg på overflater og materialer er i samarbeid med interiørarkitekt valgt ut fra et ønske om et helhetlig grep for å skape et rolig og samstemt miljø, samt ønske om at fargene skal være varige.

Fargevalg på overflater er avstemt mot farger og materialer på løst inventar.  Samt at fargesammensetningen brukes som virkemiddel for å bedre kontraster for å lette orientering i bygget i henhold til universell utforming.

Uteanlegget skal være skjøtselseffektivt, robust og enkelt å drifte. Utearealet er felles for alle brukere og beboere.  Det skal være universelt utformet.

Arrondert terreng har minimale stigningsforhold som gir god framkommelighet for alle, i overenstemmelse med universell utforming. Parkering og adkomstvei er adskilt fra uteoppholdsarealet inntil bygningen. Utearealet er underdelt i soner ved hovedinngang, ved skjermert samværsrom og i fellesareal/tun mot eksisterende bebyggelse.

TILBAKE TIL PROSJEKTER