SPIR VANT KONKURRANSE I HORTEN

Spir Arkitekter AS ble invitert av WA Gruppen AS til å levere et konkurranseforslag for utforming av området HS17 i Horten sentrum.

På tomten ligger tidligere Horten videregående skole og del av tomten er ubebygd. Utnyttelse av tomten er regulert i Kommunedelplan for Horten sentrum.

Modell fra sør øst

Horten har en tydelig kvartalsstruktur med gateløp fra sentrum ned mot havna og Strandpromenaden.

Tidligere Horten videregående skole ligger tilbaketrukket fra gaten. Ved transformasjon av skolebygningene til leiligheter, ble gateløpet forsterket ved å trekke bygningsvolumene helt fram med fasade parallelt med gateløpet.

Tekst konsept diagram
Diagram 2

Prosjektet viderefører fasader og bygningsvolum til ny planlagt bebyggelse i Horten havn. Dette forsterker aksen fra sentrum ned til sjø.

Eksisterende bebyggelse gjennomgår en transformasjon fra skole til boliger med enkle lesbare grep. Ved å endre funksjon for eksisterende bygg, framfor å bygge nytt, oppnås en bærekraftig løsning. Næringsbygget planlegges med en kombinasjon av grønne tak og mulighet for solcellepanel. Dette styrker Hortens visjoner for fremtidig sentrumsutvikling og byplanlegging.

Plan 5 Etasje
Næringsdel planskisse
Skisse indre gårdsrom

Vernede eiketrær er med på å definere formen på næringsbygget. Løsningen ble å benytte seg av trærnes hensynssoner som premissgiver, som gir et spennende uterom. Dette er en forlengelse av parken Lystlunden og forener bolig og næring sammen rundt et åpent og inviterende gårdstun.

Det eksisterende grøntarealet mot Skippergata foran skolen opprettholdes og forsterkes etter transformasjon til bolig. Dette er et viktig element for å skape variasjon i livet på bakken.

Modell fra nordvest