Bærekraft

MILJØTEMA
Ht st4 web A7401753
Foto: Henrik Thrap

Vi i Spir Arkitekter er bevisste vårt samfunnsansvar og utfører våre plan- og prosjekteringsoppdrag i samsvar med vår bærekraftstrategi.

Bærekraft kan beskrives og forklares på utallige måter. Vi i Spir har strukturert og vurdert hvilke aktiviteter, produkter og tjenester vi kan styre og påvirke, og videre definert hvilke aspekter som kan ha vesentlig bærekraftseffekt. Samtidig har vi også definert 6 bærekraftstemaer som til sammen søker å favne hele bærekraftsperspektivet;


: NATURMILJØ

: FORURENSNING

: RESSURSBRUK

: INNEKLIMA

: KULTURMINNER

: SOSIAL BÆREKRAFT


<---

Foto (fotograf Henrik Thrap) fra prosjektet STRØMSØ TORG 4/TOLLBUGATA 2 - transformasjon av et nærings- og kontorbygg i Drammen med ambisjon om sertifisering BREEAM-NOR Excellent

Våre mål

Innenfor bærekraftstemaene har vi definert våre målsetninger, per nå 8 overordnede mål.

Spirs overordnede målsetting er å fremme:

1 - fornuftig håndtering av lokalklima
2 - kvalitet i materialvalg og byggtekniske detaljer
3 - kulturarv inkl. håndverkskunnskaper
4 - sosial bærekraft
5 - biologisk mangfold
6 - fornuftig arealforbruk
7 - fornuftig ressursforbruk
8 - avfallsminimering

Innenfor hvert mål har vi definert forslag til tiltak som kan gi gode effekter for å nå målene. Våre mål og tiltak oppdateres løpende etter hvert som kunnskap og erfaring i bransjen og samfunnet stadig utvikles og økes.

Rute1 A
Rute Trebjelker ØL46
Foto: INVISIO/Christian Hassum & Eric Johannessen
Rute1 B
Rute1 C

I vår bærekraftstrategi er hovedmålet å bidra til deler av de felles målene som er definert i FNs globale bærekraftsmål. Vi er bevisste at dette er en todelt prosess, der årsaker mht. fortiden står på den ene siden, og virkning mht. fremtiden står på den andre. Årsaker kan beskrives som de handlinger verdenssamfunnet frem til nå gjennomført og som har forårsaket negative klimaeffekter. Virkninger av dette har blant annet ført til klimaendringer. Vi tar sikte på å bidra til å (A) forsøke å unngå nye negative klimaeffekter, og samtidig (B) ta tak i de konsekvensene som allerede er tilstedeværende mht. klimaendringer. Dette ved å (A) ha fokus på å minimere klimafotavtrykket ved det vi planlegger og prosjekterer, og (B) ruste oss og det vi bygger mot endringer i værrelatert risiko; dvs. klimatilpasning

- Spir Arkitekter AS
Rute2 C
Rute Treog Flis Interiør NL20
Foto: Henrik Thrap
Rute2 B
Rute Teglspon Ollebukta
Rute3 A
Rute3 B

Spir Arkitekter AS har etablert eget KS-system basert på MAKS (Modell for arkitektkontorets kvalitetssystem, utarbeidet av Arkitektbedriftene i Norge); et prosessorientert kvalitets- og miljøledelsessystem.

Systemet sikrer at Forskrift om byggesak (SAK10) er tilfredsstilt, og er under kontinuerlig revisjon. Miljøledelsessystemet tilsvarer ISO 14001.