SPIRS VINNERPROSJEKT PÅ VIKINGODDEN STARTER OPP

I forbindelse med utviklingen av Vikingodden ble Spir Arkitekter AS invitert av Tønsberg Kommune til å levere et skisseprosjekt. I mars ble Spir kåret til vinneren av konkurransen. Nå er prosjektering startet opp for realisering av dette prestisjeprosjektet for Tønsberg kommune.

Fra kaldnes

Forslaget legger opp til å sone-inndele Vikingodden slik at den nordligedelen dedikeres til faste installasjoner, herunder et naust og funksjonsbygg. Den midtre delen av Vikingodden kan ha mobile og midlertidigeinstallasjoner, slik at området enkelt kan nyttiggjøres til ulike andreaktiviteter som bygging av båter, plass til konserter, utstillinger o.l.Sør-enden av Vikingodden er i hovedsak utlagt som rekreativt områdemed friarealer. Området utvides i nord samt noe ut i vest og syd forå oppnå bedre arealutnyttelse. Hele området vil bli omkranset av enbrygge som blir en naturlig forlengelse av Brygga.

Målet er å skape et anlegg som forsterker og støtter opp underaktivitetene på Vikingodden, og blir et nasjonalt- og internasjonaltsenter for vikinginteresserte.

Situasjonsplan
Fleksibilitet

Anlegget skal være fleksibelt i sin funksjon og tilrettelegge for forskjellig flerbruk. Byggene er mutifunksjonelle med mobile vegger og utformingen skal invitere inn publikum med tilrettelagte oppholdssoner og ferdselsårer. Veggene på både naust ogfunksjonsbygg kan åpnes opp til store åpne arealer etter ønske ogarrangement.

Vikingoddens naust og funksjonsbygg ligger på en av bryggas tverrakser som fortsetter opp til Nedre Langgate og videre opp i byen. Dette knytter anlegget tettere til byen og åpner for sikt- og ganglinjer gjennom anlegget. Bryggen forlenges mellom byggene og videreføres rundt området og knytter seg videre sammen med bryggen langs Ollebukta. Den direkte siktlinje gjennom Conradis gate ivaretas. Byggenes plassering skal omfavne og aktivisere bryggekanten.

På brygga