HØYDAKVARTALET

Mulighetsstudie og detaljregulering av Høydakvartalet i Moss.

19621 sitplan
Adresse
Moss
Tiltakshaver
Forum Moss AS
Prosjekt
Høydakvartalet
Kontaktperson
Magnus Songe-Møller
magnus@spir.no
91 32 55 66

På vegne av Forum Moss AS er det utarbeidet planprogram for området som ligger på Høyda i Moss kommune.

Høyda er en bydel i sterk transformasjon med økende andel boliger. Det legges vekt på å utvikle grønnstruktur, gode møteplasser og forbindelser for myke trafikanter. Samtidig vil bydelen tilføres det urbane kvaliteter og det tilrettelegges for effektive transportløsninger.

På bakgrunn av dette, er formålet med planarbeidet å regulere til boliger med tilhørende uteoppholdsareal og fellesfunksjoner, samt noe virksomhet som forretning, bevertning og tjenesteyting m.m. Planen skal videre tilrettelegge for et attraktivt og bærekraftig bomiljø med varierte boliger, gode uterom og møteplasser i bydelen.

19621 Fugleperspektiv 1 2
19621 Fugleperspektiv 4 2
19621 Fugleperspektiv 3 2
19621 Fugleperspektiv 2 2