HØYDAKVARTALET

Mulighetsstudie og detaljregulering av Høydakvartalet i Moss

19621 modell 3
Adresse
Moss
Tiltakshaver
Enata eiendom AS
Areal
28 000 m²
Prosjekt
Høydakvartalet
Kontaktperson
Magnus Songe-Møller
magnus@spir.no
91 32 55 66
SITUASJONSPLAN Texstur 65

På vegne av Enata eiendom AS er det utarbeidet planprogram for området som ligger på Høyda i Moss kommune.

Høyda er en bydel i sterk transformasjon med økende andel boliger. Det legges vekt på å utvikle grønnstruktur, gode møteplasser og forbindelser for myke trafikanter. Samtidig vil bydelen tilføres det urbane kvaliteter og det tilrettelegges for effektive transportløsninger.

På bakgrunn av dette, er formålet med planarbeidet å regulere til boliger med tilhørende uteoppholdsareal og fellesfunksjoner, samt noe virksomhet som forretning, bevertning og tjenesteyting m.m. Planen skal videre tilrettelegge for et attraktivt og bærekraftig bomiljø med varierte boliger, gode uterom og møteplasser i bydelen.

Miljø 2