REGULERING SCANROPE NORD

SCANROPE NORD – verftsområde langs kanalen i Tønsberg

Landskapsplan Kopii11
Illustrasjonsplan
Adresse
Kanalen, Tønsberg
Tiltakshaver
Kanalen Nord AS og Format Eiendom AS
Areal
Over 6 daa.
Byggeår
Detaljplan vedtatt september 2021
Prosjekt
REGULERING SCANROPE NORD
Kontaktperson
Kristian Ottesen
kristian@spir.no
95 04 40 63


Spir Arkitekter har utarbeidet planforslaget for detaljregulering av Scanrope Nord i samarbeid med Format eiendom AS, og på vegne av Kanalen Nord AS. Illustrasjonsplan og forslag til opparbeidelse av uteområdene ble utarbeidet av GG Landskap AS.

SCNORD fra brygga
SCNORD fra Kanalbrua
SCNORD fra gangbrua
0011

Planområdet er på litt over 6 daa. og omfatter ca. 26 boenheter med parkering og uteareal. Planforslaget omfatter videre en offentlig parkering, offentlig adkomstvei med fortau frem til eiendommen til Scanrope, en ny park "Kanalparken" med tilhørende offentlig strandpromenade og bryggevandring. I planen inngår småbåthavna som brukes av Kaldnes båtforening.

På området har det tidligere vært skipsverft og mekanisk industri. Skipsverftet Aktieselskabet Kaldnæs Patentslip og Mekaniske værksted ble stiftet den 1. mai 1899. Bedriften skiftet navn til A/S Kaldnæs Mekaniske Verksted i 1916, og det tradisjonsrike verftet ble drevet frem til 1984.


0001 png
Historiske foto: "Kaldnes et skipsverft", E. Jacobsen


Detaljreguleringen beskriver et prosjekt med historisk forankring, som symboliserer starten på en fremtidig utbygging mellom gangbrua og kystkultursenteret langs Kanalen i Tønsberg. Bebyggelsen er tilpasset og planlagt i sammenheng med byparken, og vil være starten på realisering av en sammenhengende promenade på vestsiden av kanalen. Denne viktige etappen vil gi byen og beboere vest for Solveien tilgang til park, strand, sjøkant og promenade.

Taklandskapet og silhuetten av prosjektet, sett sammen med bakenforliggende bygg, gir assosiasjoner til tradisjonell historisk bryggearkitektur.
Prosjektet får en variert og oppdelt karakter, sett fra kanalen og sett fra bakenforliggende bebyggelse.

Image 002
SCNORD fasader

Innenfor området planlegges det to boligbygg over en felles parkeringsetasje. Boligbyggene er igjen brutt opp i fem bygningsvolum med varierte utforming og ulik gesims- og mønehøyde. Prosjektets ansikt og uttrykk mot Kanalen har hatt spesielt fokus. Inndeling av byggene i "gårder" lagt inntil hverandre sammen med byggenes oppdelte takflater med møneretning vinkelrett mot Kanalen, bidrar til å bryte ned inntrykket av bygningsmassens totale volum.

SCNORD fugl ost
Fugleperspektiv fra øst
SCNORD fugl vest
Fugleperspektiv fra vest

MILJØPROFIL

Kanalparken er gitt en bærekraftprofil med redusert CO2 - avtrykk. Utbyggers mål er å redusere CO2 utslippet med mellom 20 % og 40 % i tillegg til redusert energiforbruk med ca. 25% ift. TEK17. Utbygger har satt som målsetning ifm. rammesøknaden å utarbeide et helhetlig dokumenterbart livsløpsbasert klimagassregnskap.

Scanrope Nord illustrasjonsplan
Illustrasjonsplan: GG Landskap AS