SLAGEN FJERNVARME

Regulering for næringsbygg

Fjernvarme 05
Adresse
Tønsberg
Tiltakshaver
Skagerak Varme AS
Areal
2000 m2
Byggeår
2013
Prosjekt
Slagen Fjernvarme

Et innblikk i teknikken

Spir Arkitekter ble engasjert til å gjennomføre reguleringsplanarbeidet og detaljprosjekteringen av bygget. Fjernvarmesentralen ligger i Slagendalen og leverer fjernvarme til Tønsbergregionen. Bygget inneholder flissilo, to biosentraler og en spisslastsentral på gass.

Vi har jobbet med å gi volumet en letthet og et oppbrutt uttrykk, og et utseende som signaliserer funksjonen. Store vindusfelt gir forbipasserende på Slagenveien et innblikk i teknikken på innsiden.

Reguleringsarbeidet ble igangsatt i januar 2009 og planen ble formelt vedtatt i mai 2010. I innledende fase av arbeidet ble det vurdert flere alternative plasseringer av anlegget. Planarbeidet utløste ikke krav til konsekvensutredning, men det ble gjennomført en omfattende risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).

Samarbeid med offentlige etater

I samarbeid med Tønsberg kommune, fylkesmannens miljøvernavdeling og utbygger kom vi fram til de aktuelle utredningstemaene. ROS-analysen omhandlet bl.a. trafikale konsekvenser, risiko knyttet til lagring av gass og olje, forholdet til flomvannstand og springflo, grunnforhold (stabilitet) og miljøtekniske forhold, risiko og konsekvenser ved ev. gasslekkasje, oljelekkasje og brann. Det ble også gjennomført utslipps- og spredningsberegninger.

Utredningene ble gjennomført av ulike konsulentfirmaer med spisskompetanse på de enkelte temaene. Spir Arkitekter hadde ansvaret for sammenfatting av analysene og utarbeiding av planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart.

Fjernvarme 079
Fjernvarme 034