TEIE SKOLE

Moderne skolebygg på Teie

Teie 06
Adresse
Teie, Færder kommune
Tiltakshaver
Færder kommune
Utbygger
Atlant Entreprenør AS
Areal
Bruksareal - 6530 m²
Byggeår
2012
Prosjekt
Teie skole
Kontaktperson
Serge van Nes
serge@spir.no
99 71 79 31

Etter en kombinert anbuds-/arkitektkonkurranse, ble grupperingen Spir Arkitekter AS, AVJU Landskap og Atlant Entreprenør AS valgt av tiltakshaver Nøtterøy kommune til å utforme og oppføre nye Teie Barneskole, basert på et skisseprosjekt utført av Lille Frøen AS.

Teie Skole stod ferdig til skolestart høsten 2012 og er et prosjekt av SPIR med nytt tilbygg og transformasjon av Teigar ungdomsskole. SPIR startet arbeidene med mulighetsstudier og regulering tidligere, og var med helt til detaljprosjektering.

Kun bærekonstruksjonen av betong i hovedbygget ble beholdt, mens øvre del av gymsalen ble revet for å gi rom for et tilliggende nybygg, og nedre del av gymsalen ble teknisk rom.Ved rehabiliteringen har vi arbeidet med å bevare og forsterke kvaliteter i det eksisterende bygget. Dette gjelder først og fremst aulaen som skolens ”storstue”, og for eksempel de karakteristiske betongoverflatene i aulaen og på de utvendige balkongbrystningene.

Skolen består av to volumer som henger sammen og skaper en L-formet bygning, med en lun sone for elevene i vest. Adkomst, parkering og varelevering er lagt på et nedre nivå i øst og sammen med naturskjønne omgivelser skapes det varierende og trygge uteområder med ulike lekeapparater og sittegrupper.

Via skolegården går man inn hovedinngangen og møtes av fellesarealene som kantine, amfi og scene. Her er det plass til å samle hele skolen. Det er også to mindre elevinnganger til skolen, som er plassert mot klasserommene til de store og de minste. Hvert trinn har to klasserom, diverse grupperom og et større fellesrom. De minste på skolen har også egne garderober.

På skolen er det også en del spesialutstyrte læringsarealer som er plassert i underetasjen. Personalrom og ledelse befinner seg i andre etasje. Det er lagt særlig vekt på oversiktlighet, med trapper og åpne rom, samtidig som flere vegger er i glass.

Teie 047
Teie 169

Ved å sprinkle hele anlegget, samt å benytte de utvendige balkongene som alternativ rømningsvei, kunne aulaen beholdes åpen og luftig. Sammen med nye overlys i taket og utstrakt bruk av glass i nye utsparinger i de eksisterende betongveggene, oppnådde man den transparensen og åpenheten som var et uttalt ønske for den nye skolen.

Alle de nye utsparingene var en bygningsmessig utfordring, siden den eksisterende plasstøpte konstruksjonen var bygget med veldig optimalisert betongtykkelse og armering.

Eksisterende underetasje var delt i to nivåer med en høydeforskjell på 0,5m. Det har vært drevet en ganske omfattende ”gruvedrift”, for å få hele undervisningsarealet på ett nivå.

Utvendig er det gjort bruk av trekledning i ulike bredder og retninger, og en kombinasjon av ubehandlet og mørkbeiset malmfuru, for å skape spill og variasjon i fasadeuttrykket. Balkongene på det eksisterende bygget er kledd med en tilsvarende kledning som på nybygget, slik at skolen skal fremstå som et helhetlig anlegg. Inngangspartiene til det eksisterende bygget, hovedinngangen mot vest og inngangen og trapperommet mot øst, er markert ved å eksponere deler av de forseggjorte balkongbrystningene av betong.

Utomhusanlegget er gitt en klar 2-deling. All biltrafikk, parkering og varelevering er lagt på et nedre nivå, konsentrert til østsiden av området. Gang- og sykkeladkomst ligger separert fra kjørearealene. Selve skolegården ligger som et bilfritt område på øvre plan – som tilsvarer 1.etasje-nivå – med direkte tilkomst til alle elevinnganger og med god forbindelse til naturarealene i Teieskogen.

Hele anlegget, både bygg og utomhus, er universelt utformet.

Med statlig tilskudd av KORO, Kunst i offentlige rom, har det blitt gjennomført et eget prosjekt for kunstnerisk utsmykning av skolen, parallelt med og i etterkant av selve byggeprosjektet. Kunstutvalget besto av en kunstnerisk konsulent fra KORO, representanter for Nøtterøy kommune, Spir Arkitekter AS, prosjektledelsen samt rektor.

Både brukere og arkitekter synes det har vært en givende samarbeidsprosess, som har resultert i en areal- og energieffektiv (ned mot 100kWh/m² pr år), vellykket og velfungerende skole.

Teie 04
Teie 05