VIKINGODDEN

Første plass i konkurranse om utformingen av Vikingodden på Lindalplan. Nå er det klart for oppstart bygging av bryggeanlegget.

Fra kaldnes
Adresse
Tønsberg
Tiltakshaver
Tønsberg Kommune
Byggeår
Oppstart 2024
Prosjekt
Vikingodden
Kontaktperson
Martin Monrad Andersen
martin@spir.no
98 45 42 73

I forbindelse med utviklingen av Vikingodden ble Spir Arkitekter AS invitert av Tønsberg Kommune til å levere et skisseprosjekt. I mars 2020 ble Spir kåret til vinner av konkurransen. Detaljprosjektering er i gang og bygging av bryggeanlegg er første etappe med oppstart i mai 2024.

Forslaget legger opp til å sone-inndele Vikingodden slik at den nordlige delen dedikeres til faste installasjoner, herunder et naust og funksjonsbygg. Den midtre delen av Vikingodden kan ha mobile og midlertidige installasjoner, slik at området enkelt kan nyttiggjøres til ulike andre aktiviteter som bygging av båter, plass til konserter, utstillinger o.l. Sør-enden av Vikingodden er i hovedsak avsatt til friareal med områder for kreative aktivitet. Området utvides i nord, samt noe i vest og syd, for å oppnå bedre arealutnyttelse. Hele området vil rammes inn av en brygge som en naturlig forlengelse av Brygga i Tønsberg.

Målet er å skape et anlegg som forsterker og støtter opp under aktivitetene på Vikingodden, og bli et nasjonalt- og internasjonalt senter for viking-interesserte.

Situasjonsplan
Fleksibilitet

Anlegget skal være fleksibelt i sin funksjon og tilrettelegge for forskjellig flerbruk. Byggene er mutifunksjonelle med mobile vegger og utformingen skal invitere inn publikum med tilrettelagte oppholds-soner og ferdselsårer. Veggene på både naust og funksjonsbygg kan åpnes opp til store åpne arealer tilrettelagt etter ønske og type arrangement.

Vikingoddens naust og funksjonsbygg ligger i en av bryggas tverr-akser som går opp mot Nedre Langgate og fortsetter videre opp i byen. Dette knytter anlegget tettere til byen og åpner for sikt- og ganglinjer gjennom anlegget. Bryggen forlenges mellom byggene og videreføres rundt området og knyttes sammen med bryggen langs Ollebukta. Den direkte siktlinje gjennom Conradis gate ivaretas. Byggenes plassering skal omfavne og aktivisere bryggekanten langs Kanalen.

På brygga