THORØYA

THORØYA - DEN GRØNNE ØYA

5
Adresse
Sandefjord
Utbygger
A/S Thor Dahl
Areal
estimert BTA BYGG: ca 12 300 m²
Prosjekt
THORØYA
Kontaktperson
Stine Skogheim Madsen
stine.m@spir.no
41 69 46 70

Spir Arkitekter AS er engasjert av A/S Thor Dahl til å utarbeide en masterplan for 18 dekar på Thorøya i Sandefjord. Arealet ligger mellom dagens næringsbygg på kaia og boligene i Skaustranda, mot Hystadveien.

Prosjektet er utarbeidet med følgende visjon:
Området skal være attraktivt, ha en særegen identitet og ha stort fokus på miljø og bærekraft.

Forslaget legger opp til fokus på miljø og bærekraft i alle faser av utviklingen av området. Uteområdene vil være en viktig del av områdets karakter og være med på å skape områdets identitet. Områdene vil kunne utvikles trinnvis der det første nivået er relativt vedlikeholdsfritt og kan etableres allerede før byggene bygges.

Inneblandt plantesonene vil byggene fremstå som øyer i et hav av planter koblet til kanalen på en side og veien på den andre siden. Byggene vil kunne bygges trinnvis og plantesonene vil bidra til områdets helhet frem til området er ferdig utbygget. Bebyggelsen vil ha et lett og rasjonelt uttrykk med høy kvalitet på materialbruk og detaljering.

1MILJØ OG BÆREKRAFT

Prosjektet skal ha en grønn og bærekraftig profil, innenfor både de miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjonene. Det bør fokuseres på blant annet bruk av materialer som reduserer miljøpåvirkning, fellesfunksjoner som styrker det sosiale samholdet i området og rasjonelle og fleksible løsninger som reduserer de økonomiske kostnadene, iht. FNs Bærekraftsmål.

Diagram - hovedgrep

Utviklingen av Thorøya baserer seg på fem av FNs Bærekraftsmål:

Thø fns

Kanalen mellom småbåthavnen og Thorsholmen blir områdets hjerte. Nybyggene vil bli liggende som øyer mellom kanalen og veien. En fortsatt utbygging av de attraktive, sjønære bolig – og næringsområdene rundt Sandefjordsfjorden er svært viktig for arbeid, folk og velferd i Sandefjord. Utbyggingene har gitt og vil gi store økonomiske verdier tilbake til både kommune og innbyggere.

- Einar A. Sissener, eier og daglig leder i A/S Thor Dahl
6

Det store hvite næringsbygget ved kaia – Thorøya Hovedbygg – skal bestå, men vi vil trolig endre noe på fasadene: Blant annet skal vinduene bli større, slik at det blir mer lys og utsikt for leietakerne.

Per i dag er det 12.000 kvadratmeter næringsarealer – kontor og lager – for utleie i næringsbyggene på Thorøya. I tillegg er det flere dypvannskaier og småbåthavn.

Videreutviklingen på Thorøya skal gi plass til i alt seks nybygg i tre etasjer, hvorav ett av dem også vil inneholde parkering. Det er plassert vest for kanalen. Totalt kontorareal er 10.500 kvadratmeter.
I de seks næringsbyggene skal i alt 450 mennesker ha sitt daglige arbeid i «Nye» Thorøya. Sissener tror spesielt unge mennesker vil være tiltrukket av å ha sin daglige arbeidsplass i en næringspark med grønn profil.

Kilde: Sandefjords Blad