SCANROPE

Spir Arkitekter fikk 2. plass i arkitektkonkurransen for Scanropetomta i Tønsberg.

Brygga
Adresse
Banebakken 38, 3115 Tønsberg
Areal
55 570 m² BRA
Prosjekt
Scanrope
Kontaktperson
Ragnhild Andersson Jordtveit
ragnhild@spir.no
90 83 18 42

Scanropetomta har i dag et stort potensiale for å kunne transformeres til en ny bærekraftig og attraktiv bydel i Tønsberg.

Med sin sentrumsnære beliggenhet, umiddelbare tilknytning til kanalen, korte avstand til Teieskogen og gode solforhold, kan det skapes et attraktivt bomiljø med både grønne omgivelser, urbane kvaliteter og direkte forbindelse til sjøen.

I forslaget er det tilstrebet å skape et levende og attraktivt bomiljø uten å privatisere og ekskludere for offentlig bruk. Tilgjengeligheten til vannet er økt i betydelig grad, både ved å åpne opp og trappe ned bebyggelsen mot vannet. Det er satt av en sjenerøs sone langs kanalen som erstatter dagens «missing link» i kanalpromenaden, og deler av sjøfronten er trappet ned for å gi direkte kontakt med vannflaten.

Oversikt flyfoto dag rødere bygg
Repslagerbrygga
0001
Situasjonsplan

Tauproduksjonen som har pågått på Scanropetomta er byens eldste industribedrift, og har spilt en viktig rolle i Tønsbergs historie innen sjøfart, industri og handel, med produksjon av tau til både seilskuter, hvalfangst og oljeindustrien.

Områdets særegenhet og historie vil videre styrkes ved å gjeninnføre Reperbanen
som et gjenkjennelig landemerke. Fotavtrykket til det opprinnelige bygget er markert både i form av belegning, bygg og rammeverk, og strekker seg langs hele den indre aksen fra nord til sør på tomta. Langs denne aksen ligger Repslagergata, en ferdselsåre for gående og syklende av mer urban karakter, med ulike servicefunksjoner, torg, mindre næringslokaler og grønne lunger.

Industrielle elementer som kabeltromler, dypvannskaia, traverskraner og en mindre kran
bevares da de har en historisk og arkitektonisk kvalitet og karakter. De gis funksjoner som
klatrepark, utsiktspunkt, møteplasser og rekreasjonsområder, samtidig som de er med på å
fortelle om området og byens historie.

Gateløp mot nord
Industrielementer i arkitektur
Felleshus
Felleshus

Områdets materiale- og fargepalett er inspirert av fasadematerialer fra Tønsbergs historiske og mest karakteristiske bygg og områder. Det er i hovedsak tenkt gjenbrukte fasadematerialer. Takformer, synlige bærekonstruksjoner i stål og vindusutforming forstreker det industrielle preget i byggenes arkitektoniske uttrykk.

Forslaget er utviklet med en grønn og bærekraftig profil. Ut over fokus på fellesfunksjoner og grønn mobilitet er det satset på blant annet gjenbruk av materialer og rasjonelle løsninger. Med dette forslaget vil kanalfronten gis tilbake til byen og skape bokvalitet for alle.

Tun 2 kveld
Repslagergata kveld
Kulturbygg fra sjøen
Kulturhallen sett fra nord

Målet er en levende kanalpromenade for allmennheten med variasjon både i form av utforming og belegning, men også med soner for forskjellige aktiviteter som lek, trening, rekreasjon, møteplasser, med mer. Forskjellige offentlige tilbud i form av kunst/kulturhall, havnebad, utendørsserveringer og spisesteder/cafeer, ble foreslått.

Mot teieåsen kveld
Repslagerbrygga og Teieåsen sett fra Ollebukta i nordøst

Konkurranseforslaget ble utarbeidet i samarbeid med Landskapskollektivet.

LK logo 02